Metodekatalog for 2021-prosjektene

Her er en oppsummering av sakene som er nominert til årets SKUP-pris. De er sortert ut fra samme kriterier som i kokeboken og presentert tematisk. SKUP-databasen er nå også oppdatert slik at man kan finne igjen de samme beskrivelsene der.

Andre saker om politikere og ledere

Bondevik-millionene (Dagbladet)

Undersøkelsen avdekker omfattende og ukjent kontakt mellom tidligere statsminister Bondevik og Høyre-profil Aamir J. Sheikh, samt regimene både i Saudi-Arabia og i nabolandet Bahrain. Bondevik og Oslosenteret skal ha fått 13 millioner kroner gjennom denne kontakten. Innsyn i Valutaregisteret er viktig, og er en videreføring av prosjektet fra året før ("Midtøstenpengene"). Analyser av bilder lastet ned fra sosiale medier ved hjelp av en Javascript-kode kombineres med bildeanalyse i Google Foto og den russiske tjenesten Yandex.

Pendlerboligene - Fra gutterom til stortingsskandale (Aftenposten )

En unersøkelse av hvordan stortingspolitikerne har utnyttet ordningen med pendlerboliger. Saken bygger på "AP-politikerenes fiktive reiseregninger"(2019). Undersøkelsen sammenligner folkeregistrert adresse med bostedsadresse.

Stortingspolitikerens verv og bindinger (TV 2)

En kartlegging av stortingsrepresentantenes roller og bindinger, lokalt og nasjonalt. Resultatet viste at mange hadde verv som skulle vært rapportert inn og at det var feil med offentlige registre. Automatisert lesing og systematisering av tekst viktig.

Ulikhet for loven - DNs undersøkelse av politikerens karantenesystem og etterlønnordningen (Dagens Næringsliv)

Undersøker stortingspolitikere og ansatte ved SMKs arbeidsforhold etter at de har forlatt Stortinget/regjeringen. Resultatet viste at flere fikk etterlønn selv om de var i nye jobber, i strid med intensjonen ved ordningen. Lister fra karantenenembda sammenlignes med andre metoder som å undersøke sosiale medier og lokale medier, samt roller i Enhetsregisteret.

Annet, forvaltningen

Palantir i politiet (Morgenbladet)

Undersøkelse om teknologiselskapet Palatirs utvikling av et nytt IT-system for politiet. Manglende åpenhet og dokumentasjon mellom POD og selskapet skildres i rapporten, og ulike teknikker for å be om innsyn er sentralt.

Arbeidsmiljø og andre forhold ved arbeidsplassen

McDonald's-skandalen (Bergensavisen)

Om dårlige arbeidsforhold ved en McDonalds-restaurant på Åsane utenfor Bergen. Redaksjonen får først tips, men får så se flere tilsynsrapporter etter innsyn.

SOS-signalene fra hjemmetjeneste (Oppland Arbeiderblad)

Om dårlige arbeidsforhold og manglende kontroll i hjemmetjenesten i Østre Toten kommune. Dette gjaldt blant annet rutiner for medisinering. Både varsler og fokus i saken er på de ansatte, og ikke nødvendigvis brukerne/innbygerne.

Bistand, annet

Plans plutselige exit (Bistandsaktuelt)

Undersøkelser som viste at Plan International la ned sitt fadderprogram i Sri Lanke brått, og overlot 20 000 fadderbarn uten støtte. Årsaken var trolig høye administrasjonskonstnader og interne konflikter i Plan. Korona gjorde det umulig å reise til landet, så redaksjonen allierte seg med en lokal journalist. Redaksjonen kom i kontakt med en lokal politiker som ga hard kritikk av Plans uttrekning. Rapporten tegner ellers et bilde av at både Plan og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner er vanskelig å se i kortene og å få i tale. Saken ble levert til The Guardian, som brukte opplysningene videre til sin egen sak.

Eiendom, annet

Tvangssalgsaken (Adresseavisen)

En sak om tvangssalg av en gammel bygård i Trondhiem sentrum angivelig fordi eierne ikke har ettergått krav om å følge opp brannsikkerhetstiltak og at de har gjort om deler av bygget til hybler uten lov. Rapporten inneholder en del tips om innsyn og bedriftsundersøkelser i Norge og internasjonalt

Eiendomsmeklere og marked

Obos-avsløringene (NRK)

Undersøkelser av hvorfor en nyoppført boligblopp på Ulven i Oslo ble solgt til et utleiefirma for en veldig lav pris.Rapporten beskriver en rekke bedriftesundersøkelser om roller og eierskap i jakten på å koble mulig kameraderi til salget. Referat fra en generalforsamling viser at en av personene blir valgt inn i styret på et kritisk tidspunkt før salget. Journalistene fant også at ansatte og venner og familite dominerte deltakerlisten i en annen generalforsamling.

Falske nyheter

Det norske ekkokammeret (Faktisk)

Gjennomgang og analyse av saker som er laget av fem alternative medier i Norge. Redaksjonen har funnet utvalget gjennom StoryBoard og CrowdTangle. Dataene behandles i RStudio, og rapporten inneholder konkrete eksempler på linjer med kode både i R og Python. Tilsvar ble ofte gjort på de egne nettstedene heller enn som svar til journalistene.

Feilbehandling og manglende oppfølging

Omsorgssvikt i Grue kommune (NRK)

Undersøkelse av omsorgssvikt i omsorgsboliger i Grue kommune i kjølvannet av den såkalte "Gruesaken" fra 2018 der en person ble funnet død etter å ha levd flere uker uten strøm. Rapporten fokuserer mest på denne enkeltsaken, med redaksjonen har forsøkt å se etter systemsvikt.

Flyktningstrømmen

Flyktningmidlene (Nettavisen, Ringerikes Blad og SUJO)

Kartlegging om hvordan Ringerike Kommune bruker ekstra penger som følger med flyktninger i kjølvannet av flyktningstrømmen høsten 2015. Kommunen klarer ikke å dokumentere store deler av pengebruken. De har dessuten laget timelister som ikke stemmer, leid tomme leiligheter og brutt loven for offentlig anskaffelse.

Forskningsjuks og kritikk mot forskning

Haldenreaktorens hemmelige kunde i USA (Teknisk ukeblad)

Om jakten på forskningsreaktoren i Haldens kunde i forbindelse med forskningsjuks som tidligere ble avslørt. Viktige metoder er innsyn i USA, samt å finne og leses dokumentasjon på forksning ved reaktoren tilbake til 1997.

Forsvar, annet

På kant med høyden (Forsvarets Forum)

Undersøkelse av Forsvarsbyggs nye kassernebygninger som ofte er for høye og ulovlige.

Forvaltning lokalt, annet

Den store folkevandringa (NRK, LLA, SUJO og 68 lokalaviser)

Undersøkelse av fra- og tilflytting fra norske bygder. Tall fra SSB om flytting har blitt supplert med data fra spørreundersøkelser for å finne ut hvor personer flytter til og hvor de kommer fra. Rapporten inneholder særlig mange beskrivelser om hvordan arbeidet er organisert på tvers av alle redaksjonene.

Havbruk, primærnæring og turisme

Griseindustriens brutte løfter (NRK)

Undersøkelse av dyrevelferden hos griser på bakgrunn av aktivisters initiativ med å filme fra 28 gårder. Filmene ble undersøkt av en svensk ekspert. Innsynsarbeidet hos Mattilsynet er beskrevet som utfordrende, ikke minst på grunn av at materialet er omfattende, men også fordi dokumenter var dårlig merket og kom fra ulike regioner. Dette viste at Mattilsynes selv ikke hadde oversikt over avvik og regelbrudd.

Helse - systemkritikk, annet

Organdonasjon (NRK)

Rapporten beskriver en ny type donasjon (cDCD) og hvordan forsøk med denne fungerer. Mye av rapporten beskriver hva donasjon går ut på og hva som skal til for å erklæres "død nok" til å kunne brukes som donor. Det vises til en sak i Tromsø der en døende pasient får operert ut leveren før døden er inntruffet etter gjeldende kriterier.

Sykehusvarslene (VG)

Undersøkelse for å kartlegge avviksmeldinger hos norske sykehus. Å gjøre spissede innsynsbegjæringer tilpasset kodesystemt er viktig. Avisen fant enkeltcaser der feilbehandling hadde ført til dødsfall. I alt var 80% av de alvorlige sakene ikke meldt til Helsetilsynet.

Helse og omsorg, annet

De som ikke forsto (Klar Tale)

Gjennomgang av dommene i den såkalte NAV-skandalen som viser at mange av de dømte ikke forsto hva de var dømt for.

Internett og datasikkerhet

Dataangrepet på Østre Toten (Oppland Arbeiderblad)

Undersøkelser på Det mørke nettet etter et dataangrep i Østre Toten kommune i januar 2021. Avisen finner frem til materialet som en internasjonal hackergruppe har stjålet og delt, slik at avisen kan orientere kommunen og leserne om hva som faktisk har kommet ut. De fant at også personsensitive opplysninger var lekket.

Korona/pandemi

Smitten som delte Bærum (Budstikka)

Undersøkelse av hvordan koronasmitten rammet ulike deler av Asker og Bærum, blant annet for å undersøke om spedening hang sammen med sosioøkonomiske forhold som utdanning og inntekt. Personvernhensyn gjorde at avisen kun fikk detaljerte data fra Bærum og ikke Asker.

Sputnik-kuppet (VG)

Om overpriset salg av den russiske Sputnik V-vaksinen til til Ghana der norsk-pakistaneren Umar Farooq Zahoor skulle være innblandet. Arbeidet avslørte at handelen også forgikk med andre land. Rapporten forteller om omfattende og grundig arbeid for å søke opp vitner og involverte, gjennom twitter, aktivistmiljøet og rundspørring på flyplassen.

Virus - Historier fra et anneleder år (Memoar)

Prosjektet forteller om vanlige menneskers opplevelse av koronapandemien ut fra 200 intervjuer. Rapporten har fokus på intervjuteknikk. Det fremkommer ikke hvordan casene er funnet.

Krig og terror, annet

Alliansen - ungdommen (Filter Nyheter)

Undersøkelse av partiet "Alliansens" ungdomsgruppe, som i hovedsak bruker spillplattformen Discord som arena. Gjennom å inflitrere gruppen fulgte journalistene med på ordbruken og det de så som "radikalisering i sanntid". Redaksjonen fant at plattformen var godt egent til å rekruttere til paritiet, og at medlemmene i gruppen kunne brukes til å delta/påvirke i valgkampen 2021. Noen av brukerne kombinerte Discord-kontoen med Telegram, som gjorde det mulig å finne identiteter via telefonnummere. Også andre tjenester, samt fysisk oppmøte på demonstrasjoner, bidro til å identifisere brukerne. Etter publisering stengte Discord Alliansens chat-server.

Noen å hate (Aftenposten )

Undersøkelse av hvordan en radikaliseringsprosess foregår, i kjølvannet av moskéangrepet i Bærum 2019. Redaksjonen leter opp lukkede debattfora. Redaksjonen tipser ellers om en rekke nyttige verktøy for å hente informasjon på nettet, med konkrete registre og tjenester og tips til hvordan man kan fange opp slettede poster fra 4chan. Gjerningsmannen Manshaus er viktig i en del av prosjektet. Han stilte ikke som kilde selv, så redaksjonen fortalte om hans radikaliseringsprosess gjennom utsagn fra venner og familie.

Kristne frimenigheter

Sannhetens Ord Bibelsenter (Dagen)

Om hvordan maktbruk og kultur i Sannhetens Ord Bibelsenter i Asker førte til splittelse i familier. Journalisten kontaktet utbrytere og så på økonomiske forhold. Lederne stilte ikke til intervju, men ytret seg i sosiale medier. Rapporten har også gode betraktninger om journalistikk om lukkede religiøse miljøer. Arbidet er gjort i samarbeid med VG og UiB.

Kritikk mot barnevernsinstitusjoner/aktører

Fosterfaren (VG)

Om en tidligere fosterfar som er tiltalt for å misbruke et fosterbarn som blir funnet død like før rettssaken. Fosterfaren er kjent for VG gjennom det tidligere arbeidet "Barnevernsmilliardene" (2017). Fosterfaren driver flere selskaper som har solgt tjenester for over 90 millioner kroner til barnevernet. Rapporten viser fremgangsmåter for å finne posisjonsdata og å laste ned samtalelogger fra Facebook.

Politimakt mot barn (Stavanger Aftenblad)

En kartlegging av politiets bruk av makt og vold mot barn i barnevernssaker. Saken følger opp "Glassjenta" (2016). Redaksjonen samler omtale av saker gjennom lokalmedier og sosiale medier. Mye av arbeidet er kompliserte innsynsprosesser for å få tilgang til tvangsprotokoller fra sykeusene og utskrift av politioppdrag knyttet til barnevernet. Rapporten forteller også o mhvordan man kan formidle historiene til barna anonymt, blant annet ved å bruke tegninger og animasjoner.

Kultur, annet

Kjendismanageren (VG)

Undersøkelser av kjendismanager Erlend Bakke og hvorfor han ofte havner i konflikter. Rapporten beskriver hvordan man finner og håndterer kilder som har vært i kontakt med Bakke, hvordan man ser etter fellestrekk i sakene rundt Bakke, språket han bruker og påstander han fremmer. Det er litt påfallende at rapporten ikke nevner hva journalistene gjør for å få frem Bakkes side av sakene, annet enn at han ble tilbudt å lese gjennom sakene før publisering.

Leger/behandlere som overgripere

Grenseløs terapi (VG)

Om psykolog Sverre Varhaugs overgrep på pasienter over 30 år. Arbeidet startet med at en pårørende fant en eske brev etter et av ofrene som fortalte om overgrep. Varhaug ble dømt for et av forholdene og mistet autorisasjonen, men han kom stadig tilbake. Redaksjonen gjør omfattende innsynsarbeid hos domstoler, statsforvaltere, Helsetilsynet og Helsepersonellnemden for å kartlegge helsepersonell som har fått advarsler eller mistet autorisasjonen. Få av sakene ble anmeldt.

Mediekritikk

Reality Check (TV 2)

Undersøker om deltakere i programmene "Ex on the beach" og "Paradise Hotel" fra de siste fem årene som viser at 23 av 153 deltakere har blitt domfelt for noe. Redaksjonen fant også at mange av deltakerne hadde løyet om tidligere dommer før innspilling. Journalistene brukte skattelister, opplysninger fra brønnøysundregisteret, eiendomsregisteret og folkeregisteret i tillegg til å se ettter dommer. Skyggeprofiler i sosiale medier blir også beskrevet.

Miljø, annet

Hytteparadokset (Avisa Valdres)

Om hytteutbygging i kommunene i Valdres i konflikt med naturinteresser og for å vise hvorden hytteturismen påvirker klima og miljø. En del av arbeidet var å utvikle et kart som viste hytteutbyggingen over tid fra 1946 til i dag. Rapporten fokuserer også på den visuelle historiefortellingen.

Mulig justismord - Norge

Drapet i akebakken (NRK)

Om Silje (5) som ble drept i en akebakke i Trondheim i 1994 og der politiet peker ut tre lekekammerater som gjerningspersoner. En ny gjennomgang viser at politiets rapport hadde flere feil og mangler, blant annet vitneuttalelser om en ungdomsgjeng var involvert. Saken startet i kjølvannet av den svenske Kevin-saken, der de svenske journlaistene kom over opplysninger om Silje-saken. Politiet åpnet ny etterforskning etter avsløringene.

Prosessen mot Viggo Kristiansen (Pitch forlag)

En videreføring av arbeidet med det mulige justismordet på Viggo Kristiansen i Baneheia-saken fra samme journalist/forfatter i 2017. Arbeidet er videreført gjennom dokumentasjon på hvordan Kristiansen er behandlet i fengsel i tillegg til å oppsummere saken så langt. Metodene kommer godt frem i selve boken.

Narkotika

Trondheim skjulte narkoverden (Adresseavisen)

Om rusmisbruk i Trondheim fortalt gejnnom tre caser. En av disse dør rett før publisering, og en del av rapporten handler om vurderinger knyttet til dette. Artiklene er utformet som tegneerier for å ivareta anonymitet, og dette vies også en del forklaring i rapporten.

Naturkatastrofer

Dokumentjakt i skredgropa (Romerikes Blad)

Systematisk kartlegging av årsakene til skredet i Gjerdrum som særlig ser på naturinngrep i årene før ulykken. Søk i egne arkiver og innsyn er viktige metoder. 9000 dokumenter ble samlet og OCR-scannet med Google disk.

Leirrasene (Dagbladet)

Undersøkelser av årsaker til leirras, i kjølvannet av rast på Gjerdrum. Redaksjonen undersøkte kvikkleirekartet NADAG som ble lansert i 2015, og som viste seg å inneholde store mangler. Undersøkelsene på Gjerdrum avdekket i tillegg slurv eller juks med dokumentasjonen ved utbyggingen av et nærliggende boligfelt. Granskningsrapporter fra tidligere ras konkluderer med at de fleste kunne vært unngått.

Næringsliv annet

Kongen av Coop (Nettavisen)

Undersøkelse av frynsegoder, lerderlønninger og lederstil i Coop. Redaksjonen sjekker både økonomiske forhold og påstander rettet mot ledelsen. Rapporten gir tips om Facebook messangers mulighet for skyggesamtaler, som sletter meldinger etter at de er lest.

Koronamilliardene (Klassekampen)

Undersøkelse av hvem som tjente på koronatiltakene under pandemien, med særlig fokus på konserner og enkeltpersoner og beskatning. Rapporten viser hvordan redaksjonen bruker Python-kode for å strukturere (rekursivt) eierskap i konserner. Noen få tjente ganske mye på støtten, mens arbeidsplasser forsvant.

Krisestøtten (E24)

Undersøkelse av hvem som har fått koronastøtte i 2020 sammenlignet med regnskapstall og andre økonomiske undersøkelser for å kartlegge om selskapene har gått bra til tross for pandemien. Rapporten inneholder psaudokode som viser hvordan datasettene kan spørres.

Salget av Bergen Engines (Bergens Tidende)

Om hvordan Bergens Tidende kartlegger kjøperne av Bergen Engines som viser seg å være russiske oligarker. Regjeringen stopper salget på grunn av fare for rikets sikkerhet etter avsløringene. Rapporten viser hvordan man kan spore eierskap internasjonalt og skildrer store utfordringer med innsyn i UD. En del av kommunikasjonen mellom selskapet og UD hadde skjedd med Messanger, som ikke var arkivert/journalført.

Overgrep mot utviklingshemmede

Overgrep i PU-omsorgen (Fædrelandsvennen)

Om overgrep mot psykisk utviklingshemmede i kommunale boliger. Beskriver innsyn i "nulldokumenter" og saksomslag.

Psykiatri og selvmord

Charlotte-saken (Tønsbergs Blad)

Om en ung kvinne som går til behandling hos en psykiater som innleder et forhold til henne. Hun tar senere sitt eget liv.

De rakk ikke å bli voksne (Aftenposten )

Redaksjonen undersøker forhold bak selvmord, særlig blant unge. Utgangspunktet er innsamling av 300 000 dødsannonser fra Våre Minnesider, som så blir filtrert maskinelt for å finne tekster som antyder selvmord. De ber også om innsyn i logger i politioppdrag. Rapporten gir også tips til hvordan man kan henvende seg til de pårørende, samt publistiske vurderinger.

Oppdrag psykiatri (Adresseavisen)

En ndersøkelse av psykiatrien med utgangspunkt i selvmordstall og dødsannonser. Innsyn i Politioperativt system (PO) blir viktig, samt det å følge politioperasjoner. Bare i 2020 var det 49 000 psykiatrioppdrag, en tydelig oppgavng fra 2016.

Reiseregninger og frynsegoder

Presidentens hybel (Adresseavisen)

Avsløringen av at stortingspresident Eva Kristin Hansen fikk støtte til pendlerbolig selv om hun bodde bare 29 km fra Oslo. Hun leide en hybel av Trond Giske på Møllenberg i Trondheim, hvor hun også var folkeregistrert.

Skatteunndragelse

Skipsrederen og skatteamnestiet (Dagens Næringsliv)

Avsløring av hvordan Wilhelm Wilhelmsen og hans familie har fått skatteamnesti og tatt med en større utenlandsformue skattefritt hjem til Norge. I tillegg til skattesøk, er slektsforskning viktig, men også søk i registre i skatteparadiser, der redaksjonen kjøpte hjelp fra Dato Capital og OCCRP

Skole

Mobbet av læreren (Utdanning)

En kartlegging av tilfeller der skolebarn utsettes for vold og mobbing av læreren. Viktige metoder er innsyn i klagesaker og dommer, samt møter med de involverte.

Sosial dumping, barnearbeid og dårlige arbeidsforhold

Kommunens karibiske lasteskip – Fra badeparadis til skatteparadis i Indre Oslofjord (Aftenposten )

Om arbeidsforhold og lønninger til mannskapet på lasteskipet MS Vestbris som jobbet med masseutfylling på Langøyene i Oslofjorden. Rapporten forteller om Kystverkets tjeneste Kystdatahuset som den beste for å følge skipstrafikken. Den samme båten hadde også gjort arbeid for regjeringen og Statsbygg.

Svindler - enkeltperson

Millioneventyret (NRK)

Kartlegging av Jan Helge Furus investeringssvindel over lang tid. Redaksjonen undersøker korrespondanse mellom kunder og mellommenn. Bruker innsyn, en rekke registere og søk i dommer. Skildrer vesentlig bruk av datadrevne metoder. Saken ble initiert av SVT som også publiserte en versjon.

Toppidrett, annet

En syk skinasjon (Dagbladet)

Om spiseforstyrrelser i skiidretten blant uøvere fra 80-tallet og senere. Saken bygger på funn fra "Glidens pris" (2019). Undersøkelsen besto i en spørreundersøkelse og røntgenbilder fra et utvalg. Resultatet viste stor forekomsst av spiseforstyrrelser og at flere hadde tegn til beinskjørhet. Rapporten diskuterer etiske og juridiske gråsoner mellom journalistikk og forskning som er verdifull lesning. Nye undersøkelser ble gjort på dagens unge skiløpere på videregående skoler som viste en lignende trend.

Trygdesvindel/uberettiget støtte

Koronasøknaden (Adresseavisen)

Viser hvordan eierne av Sommerfæstivalen i Selbu og en pub i Stjørdal utnyttet koronastøtteordningen til svindel. Innelgg på Facebook ble viktig for å vise at noen festival i realiteten ikke var planlagt.

Uoppklart drap/gjerningsmann på frifot

Savnet - Mannen med den tomme graven (Stavanger Aftenblad)

Undersøkelse av et mulig drap på en norsk sjømann i Brasil i mellom 2013 og 2014 der politiet ikke har gjort noe for å undersøke saken. Prosjektet er utvidet til å kartlegge omfanget av savnede personer i utlandet og hvordan politeit etterforsker sakene. Rapporten inneholder en del tips om innsyn, blant annet i avsluttet politietterforskning og partsinnsyn for avdød person.

Uoppklart sak

Mannen som ikke ble savnet (NRK)

Undersøker bakgrunnen til en person som blir funnet død etter 9 år(!) i Oslo og som ingen har meldt savnet. Viktige metoder er å søke opp personopplysninger i ulike registre som viser spor bakover i tid, bl. a med Digitalarkivets selvbetjeningsløsning og gravplasser i kommunen

Savnet (Adresseavisen)

Kartlegging av savnede i Trøndelag mellom 1970 og i dag som aldri er funnet. Arbeidet viser at politiet opererer meg mange ulike registre, og at flere savnede ikke står oppført. Søk i eget pressearkiv og avisarktiv ved Nasjonalbiblioteket er viktige metoder, og rapporten gir gode tips til søk her.

Savnet i 44 år - Slik løste vi saken politiet hadde gitt opp (Mastiff TV 2)

Oppklaringen av en person bosatt i Nesbyen som har vært savnet siden 1972. VIktige metoder er avissøk i Nasjonalbiblioteket, innsyn i arkviverket, samt flyfoto (Norgeibilder.no). Redaksjonen finner den savnede bilen i et vann ved å bruke en hjemmelaget sonarbåt.

Vålnes-saken (NRK)

Undersøkelser av hvordan politiet har håndtert og etterforsket forsvinningen av Per Vålnes i 2011. Mannen forsvant på 50-årsdagen sin, og politiet har jobbet ut fra en hypotese om at han ble drept. Saken er fremdeles uløst. Redaksjonen søker i sosiale medier, med WaybackMachine og i ulike registre og flyfoto. Rapporten beskriver også innsyn i politietterforskningen. Rapporten har også vedlagt python-kode for å hente ut dokumenter maskinelt fra Nasjonalbiblioteket.

Utbygging i strandsonen

Mudrersaken (Sandefjords Blad)

Avløsrer ulovelig mudring/utbygging i strandsonen og langs kyststien i Sandegjord. Sakene ble viktig for at det ble åpnet tilsyn.

Vold/overgrep mot barn

Den ufrivillige detektiven (NRK)

Om en kvinne som ble utsatt for overgrep som 14-åring som forfølger saken mange år senere for å få gjerningsmannen dømt. NRK følger saken parallelt og samler inn dokumentasjon. Gjerningsmannen er aktiv i Røde Kors Innlandet, og journalistene opplever utfordringer med lokalsammfunnet på Gran fordi mannen har en sterkt posisjon. Han ble senere dømt for overgrep mot en rekke jenter.

William Nygaard

28 år med Nygaard og Rushdie (NRK)

Om arbeidet med Nygaard-attentatet i kjølvannet av siktelsen av to personer høsten 2018. Mye av rapporten forklarer tidligere arbeider, som også er forklart i tidligere SKUP-prosjekter. Det er litt vanskelig å avgjøre hva som er nytt, og hvordan Isungsets journalistikk har påvirket/blitt påvirket av siktelsene i 2018

Økonomisk kriminalitet

Sakene politiet aldri etterforsket (Bergens Tidende)

Kartlegging av hvordan politiet følger opp anmeldelser i forbindelse med konkurssaker. Redaksjonen finner personer som går igjen ved å analysere eierskap og roller. De finner at både Altinn og politiet har dårlige rutiner for å fange opp og følge opp anmeldelser fra bobestyrere.


Tilbake
Nettsiden er administrert av Espen Sørmo Strømme, NLA Høgskolen.